Diabēta pēda

Biežākie izraisītāji

Aeroba-anaeroba polimikroba infekcija. NB! Nepieciešamas biopsijas ar  uzsējumu.

Empīriska terapija

Piperacilīns/ Tazobaktāms 4,5 g X 4

Alternatīva

A/b terapijas izvēle atkarīga no uzsējuma!Imipenēms/Cilastatīns 0,5/0,5 X 4 IV

Piezīmes